วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 และกล่าวโอวาทให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้บันทึกภาพร่วมกับคณะครูและเด็กที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

mungmee

Share: