Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรม โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีการแสดงของชมรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน นักร้อง นักดนตรีจิตอาสา ณ วัดราษฎร์สวัสดิ์ บ้านท่าลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุก…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายภานุพงษ์ วงศ์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ภาคีรวม ๓๕ คน ได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุและระบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ที่องค์การบริหานส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรม ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การจำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อบต.ท่าลาดและประชาชน ชาวตำบลท่าลาด ร่วมจัดกิจกรรมกับอำเภอเรณูนคร ในโครงการจัดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่7 พ.ค.2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 และกล่าวโอวาทให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้บันทึกภาพร่วมกับคณะครูและเด็กที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิ รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์งานคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้ความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบลท่าลาดทั้งหมดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Continue Reading...