กองสวัสดิการสังคม

นายจิรกร สุวรรณโพธิ์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวจีริยา ศรีวิเศษ
คนงานทั่วไป

Share: