กองคลัง

no-profile

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอุทัยวรรณ เชื้อดวงผุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวขวัญใจ ธน.ดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุราณี จำปา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวพรณิภา พรหมบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

นายสุชาติ ถานุวัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเกษศิรินทร์ ท่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรอุมา ธ.น.อั้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์สุขะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวขวัญใจ ธน.ดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

Share: