กองคลัง

030648_0_20220210-152348

นางสาวรุ่งเพชร  จันทร์แดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.095-668-1529

นางสาวอุทัยวรรณ เชื้อดวงผุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวขวัญใจ ธน.ดี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุราณี จำปา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวพรณิภา พรหมบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

นายสุชาติ ถานุวัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเกษศิรินทร์ ท่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรอุมา ธ.น.อั้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์สุขะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Admin Thalad

Share: