กองคลัง

no-profile

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอุทัยวรรณ เชื้อดวงผุย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวขวัญใจ ธน.ดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุราณี จำปา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวพรณิภา พรหมบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

นายสุชาติ ถานุวัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเกษศิรินทร์ ท่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรอุมา ธ.น.อั้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์สุขะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวขวัญใจ ธน.ดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

Admin Thalad

Share: