กองช่าง

นายวัชระ จันทร์สองดวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-4120634

ว่าที่ร้อยเอกอภิสิทธิ์ เชื้อกุณะ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทรงยศ ปาหลา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอภิรักษ์ คำหาญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายปริญญา ไชยราช
พนักงานสูบน้ำ

นายอุทิน วงศ์กะโซ่
พนักงานผลิตน้ำปะปา(ทั่วไป)

นายปัญญา บัวทองจันทร์
พนักงานจ้างเหมาสูบน้ำ

นายมงคล สุนิกร
พนักงานทั่วไป

นายอานนท์ ธน.ดี
พนักงานจ้างเหมาสูบน้ำ

นายศักดิ์นรงณ์ เสียงเพราะ
พนักงานจ้างเหมา

Share: