กองช่าง

นายวัชระ จันทร์สองดวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-4120634

ว่าที่ร้อยเอกอภิสิทธิ์ เชื้อกุณะ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทรงยศ ปาหลา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอภิรักษ์ คำหาญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายปริญญา ไชยราช
พนักงานสูบน้ำ

นายอุทิน วงศ์กะโซ่
พนักงานผลิตน้ำปะปา(ทั่วไป)

นายปัญญา บัวทองจันทร์
พนักงานจ้างเหมาสูบน้ำ

นายมงคล สุนิกร
พนักงานทั่วไป

นายอานนท์ ธน.ดี
พนักงานจ้างเหมาสูบน้ำ

นายศักดิ์นรงณ์ เสียงเพราะ
พนักงานจ้างเหมา

Admin Thalad

Share: