ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร ไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐

งานธุรการ สำนักปลัด อบต.ท่าลาด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๕๘ ๓ด๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ob๔๘obod@dla.go.th

เว็บไชต์: https://www.thaladnkp.go.th/

 

Admin Thalad

Share: