ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการงานซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ข้อมูลสถิติการให้บริการงานซ่อมปรับปรุงประปา

ข้อมูลสถิติการให้บริการรับ ส่งผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลสถิติการให้บริการรับ งานให้บริการ ตัดตันไม้ กิ่งไม้ ที่เสี่ยงเกิดสาธารณภัย (งาน ปภ ) ประจำปีงประมาณ พ ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลสถิติการให้บริการรับส่งผู้ป่วย ผู้ยากไร้

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค

ข้อมูลสถิติการให้บริการตัดไม้ ที่เสี่ยงอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน

Share: