Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้ง…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการรั…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

E-Service

แบบขอใช้รถกระเช้า อบต.ท่า…

Continue Reading...