Posted in การให้บริการ

คู่มือประชาชน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรั…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจก…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้ง…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการงา…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

E-Service

แบบขอใช้รถกระเช้า อบต.ท่า…

Continue Reading...