Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ( เสาร์-อาทิตย์ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลคะแนนการประเมินความโปร่งใส่(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565

Continue Reading...
Posted in โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

กิจกรรมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 26 มี.ค.2564

Continue Reading...
Posted in โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ อพ.สธ. อบต.นาคู่ 26 มี.ค. 2564

Continue Reading...
Posted in โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ณ สำนักสงฆ์สามัคคีถาวร บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8

Continue Reading...
Posted in โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

ติดตั้งป้ายโครงการฯ พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และป้ายโครงการฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒

Continue Reading...