ข้อมูลผู้บริหาร

นายภานุพงษ์ วงศ์จำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
โทร.089-6211-242

นายทรงศิลป์ ชากิจดี
รองนายกอบต.ท่าลาด
โทร.082-1019-632

นายเกษร ร.น.จั้ว
รองนายก อบต.ท่าลาด
โทร.080-1989-662

นายเลอศักดิ์ ร.น.กุล
เลขานุการนายก อบต.ท่าลาด
โทร.089-071-780

พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.ท่าลาด
โทร : 0862314320

ว่าที่ ร.ท.อนุพนธ์ นิตะโคตร
รองปลัด อบต.ท่าลาด
โทร : 0653178832

Share: