หัวหน้าส่วนราชการ

พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.ท่าลาด
โทร : 0862314320

ว่าที่ ร.ท.อนุพนธ์ นิตะโคตร
รองปลัด อบต.ท่าลาด
โทร : 0653178832

นางณัชชา วงษ์จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.080-0007-553

นายวัชระ จันทร์สองดวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-4120634

นายจิรกร สุวรรณโพธิ์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองคลัง

Admin Thalad

Share: