มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6-2567

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6-2567
(ว 2416 ลว. 4 ก.ค. 67) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ

(7373 ลว. 4 ก.ค. 67) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุ
(7374 ลว. 4 ก.ค. 67) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุ
mungmee

Share: