Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดนัดเช้าชุมชนตำบลท่าลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

งานป้ายภาษี1 อบต.ท่าลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แล้ว…ผู้ใช้บริการเสริมความงามต้องรู้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โควิด-19 กับดัก เที่ยวบินชะงัด ผู้บริโภคโวยขอเงินคืน !

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษาที่ใช้ในทางราชการที่ถูกต้อง

Continue Reading...