การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

อบต.ท่าลาด ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตัวแทนโรงเรียน อาสาสมัคร ผู้แทนกลุ่มสตรี อสม.และประชาชนทั่วไป

Share:

Author: Admin Thalad