หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่่ยวกัับการกำหนดหลัักเกณฑ์์การเลื่่อนขั้้นเงิินเดืือนข้้าราชการพนักงานเทศบาล และพนัักงานส่่วนท้้องถิ่น พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.ถ. เรื่่อง การกำหนดหลักสููตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่่ยวกัับหลัักเกณฑ์์และเงื่่อนไขการคััดเลืือก การบรรจุุและแต่่งตั้้งการย้้าย การโอน การรัับโอน การเลื่่อนระดัับ และการเลื่่อนขั้้นเงิินเดืือน พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ-ก.อบต.จ.นครพนม-เรื่อง-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่-4

 

Share:

Author: Admin Thalad