สำนักปลัด อบต.

ว่าที่ ร.ท.อนุพนธ์ นิตะโคตร
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

นางณัชชา วงษ์จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนัฐติยา ธน.ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าสิบตรีอิสระ อินปากดี
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายนันทวัฒน์ บูระณะกิติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

นายธาณวุฒิ สุขรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายโชคอำนวย
ไกยลุน
เจ้าพนักงานชำนาญงาน

นางสาวกนกอร ธน.กุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนรภัทร พันธโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางนภาพร ธน.น้อย
ครู คศ.2

นางภัสศรี ชากิจดี
ครู คศ.2

นางสาวชัชฎาภรณ์ นักบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)

น.ส.สุวิณี ธน.ดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวิรวรรณ์ ยะวัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอาภัสรา วงค์จำปา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางเบญจมาศ ธน.โสม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอภิญญา ธ.น.ก่ำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุวัฒน์ ธนดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางนิลัน เพ็งเวลุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสัมพันธ์ สันสอน
คนงานทั่วไป

นายธนภณ ไชยต้นเชื้อ
พนักงานขับรถยนต์

นายศรีสวรรค์ พ่อป้องขวา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพรทิพย์ ฝาระมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายประหยัด เพ็งเวลุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคำเสาร์ เพชรฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชาลารัตน์ วงค์จำปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Admin Thalad

Share: