Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทพร วงค์คำจันทร์…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

นายจิรกร สุวรรณโพธิ์ศรี น…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

นายวัชระ จันทร์สองดวงผู้อ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

– ว่าง –ผู้อำ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด อบต.

ว่าที่ ร.ท.อนุพนธ์ นิตะโค…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ ปล…

Continue Reading...