ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพพิทักษ์สิทธิ รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์งานคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้ความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบลท่าลาดทั้งหมดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นไปด้วยตวามเรียบร้อย ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Admin

Share: