เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้เข้าร่วมบรรยายเป็นวิทยากรตลอดจนสาธิตการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในและแผนอพพยหนีไฟในสถานศึกษา ให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

mungmee

Share: