โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์  ขณะตั้งครรภ์  ตลอดจนถึง เมื่อเป็นทารก  เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  โดยใช้สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์
แผ่นพับโครงการสร้างเสริมสุขภาพคลอดก่อนกำหนด
ร่วมป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

mungmee

Share: