การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินโยบายการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 อบต.ท่าลาด ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

Share:

Author: Admin Thalad