การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้จัดกิจกรรมตาม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ท่าลาด ซึ่งเป็็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุ ุคคลของนายก อบต. (นายภานุพงษ์ วงค์จำปา) หลังจากประกาศไว้้
เมื่่อครั้้งแถลงนโยบายต่่อสภาอบต.ทั้งนี้้ก็เพื่่อส่่งเสริมให้บุุคลากรยึดมั่่นในคุุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม

Admin Thalad

Share: