Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โคงการเสริมผิวถตนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...