Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 ถึง ม.8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัส

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองบ่อเกลือ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองบ่อเกลือ บ้านลาด ศรีชมภู หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายหนองบ่อเกลือ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนน

Continue Reading...