แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 25/05/2021
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตรร 25/05/2021
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 25/03/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 05/01/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 09/09/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 09/09/2020
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 20/08/2020
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 02/07/2020
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 18/05/2020
จัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน 29/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 13/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 30/03/2020
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 12/03/2020
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 20/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 06/01/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 06/01/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11/12/2019
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 27/09/2019
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 01/07/2019
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 05/06/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าช้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าช้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
จ้างโครงการติดตั้งประตู ปิด/เปิดน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕๑ รายการ 09/06/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
ซื้อจัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเรณูนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 406-57-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระบะกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข-1317 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงไม้พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาดหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อการเกษตร บ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู ปิด/เปิดน้ำ ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น Brother หมายเลขทะเบียน 484-59-0003 เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
ซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดศรีชมพู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ คือ น.ส.ปลายฝัน ศิริสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ คือ นายอดิศักดิ์ ธนกิ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อเครื่องพ่นยาชนิดตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2020
จ้างเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2020
จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียน 80-7246 นครพนม (รถน้ำ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2019
จ้างเชื่อมต่อแผนที่แม่บทเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
จ้างเชื่อมต่อแผนที่แม่บทเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2019
จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมเช่าชุดเทพีสงกรานต์ และคนถือป้าย ในงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่