แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนายบัววี สันสอน ถึงสายนายหลงมา ธน.สุข บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่๒ ตำบลท่าลาด 08/09/2021
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนางกี ธน.ทอง ถึงสายนางเฉลียว ไชยต้นเทือก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าลาด 08/09/2021
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางจากบ้านนางเรียน ท่อนทอง ถึงสายนางเผื่อง ธน.นา บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าลาด 08/09/2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ฐานรากแผ่)ศูนย์พัษนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 08/09/2021
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 29/07/2021
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 25/05/2021
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตรร 25/05/2021
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 25/03/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 05/01/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 09/09/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 09/09/2020
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 20/08/2020
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 02/07/2020
นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 18/05/2020
จัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน 29/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 13/04/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 30/03/2020
จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 12/03/2020
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 20/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร 06/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าช้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าช้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 7-บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,386 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานโครงการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาดสด บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง)ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำหกล้อ ทะเบียน ๘๐-๗๒๔๖ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถุิ่นระดับอำเภอ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างจ้างเหมาถ่ายสำเนาเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อน้ำไนโตรเจนเหลว ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดทำเป็นห้องอาบน้ำผู้กักตัวที่ศูนย์กักกันโรคท้องถิ่น(LQ) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุเครื่องครัว เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเรณูนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี(แปรรูปอาหารทางการเกษตร) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ป่าช้า) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๖-๐๐๑ หมายเลขป้ายทะเบียน กล ๑๐๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ป่าช้า) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น Brother หมายเลขทะเบียน 484-59-0003 เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2020
ซื้อนมสดพร้อมดื่ม U.H.T. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดศรีชมพู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ คือ น.ส.ปลายฝัน ศิริสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ คือ นายอดิศักดิ์ ธนกิ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ซื้อเครื่องพ่นยาชนิดตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2020
จ้างเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2020
จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียน 80-7246 นครพนม (รถน้ำ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่