ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564

1รายละเอียดคำแถลง
2คำแถลงรายรับ
3คำแถลงรายจ่าย
4บันทึกหลักการและเหตุผล
5บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน
8รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย64

Share:

Author: Admin Thalad