การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

Share: