แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ “พนักงานจ้างตามภารกิจ” และ “พนักงารทั่วไป” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริต พ.ศ.2561

แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่ 2561
Share: