โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กดำน้ำประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กดำน้ำประจำปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมี ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด,ผู้นำชุมชนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนครูอาจารย์ และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนครพนมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร โดยมีท่านภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

Share: