เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการ โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนในพื้นที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีนายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

Share: